ww: VÆRET VED OBSERVASJONSTIDEN

Gruppen 7ww W1W2 skal alltid være med selv om det ikke er eller har vært signifikant vær på stasjonen siden forrige observasjon.

Hvis det har vært vær som ikke er beskrevet med gruppe 7wwW1W2 ved hovedobservasjon, skal det tas med under WdWdWd i gruppe 4RTWdWdWd - i SEKSJON 5.

Stasjoner som ikke observerer kl. 00, skal i observasjonen kl 06 også bruke WdWdWd i SEKSJON 5 til å beskrive vær som har forekommet mellom kl. 18 og 00 kvelden før, men W1W2 i gruppe 7wwW1W2 - SEKSJON 1 skal aldri beskrive vær lenger tilbake enn 6 timer.

Kodetallet for ww skal angis med to sifre, etter en skala fra 00-99. For at det skal være oversiktlig, er værtypene delt inn i 10 grupper som kalles dekader (titall).

Innholdet i hver DEKADE er gitt en kort beskrivelse nedenfor:

DEKADE 0 Omfatter kodetallene for ww fra 00 til 09.

Forutsetninger: INGEN NEDBØR, INGEN TÅKE og IKKE SNØFOKK på stasjonen i løpet av siste time (og heller ikke ved observasjonstiden).

DEKADE 1 Omfatter kodetallene for ww fra 10 til 19.

Forutsetninger: INGEN NEDBØR, IKKE SANDSTORM, IKKE SNØFOKK på stasjonen i løpet av siste time (og heller ikke ved observasjonstiden), men det kan være nedbør innen synsvidde.

UNNTAK: ww=17 brukes selv om det har falt nedbør i løpet av siste time, men ikke ved observasjonstiden.

DEKADE 2 Omfatter kodetallene for ww fra 20 til 29.

Denne DEKADE er forbeholdt værfenomener som har forekommet i løpet av siste time, men ikke ved observasjonstiden.

DEKADE 3 Omfatter kodetallene for ww fra 30 til 39.

Denne DEKADE er forbeholdt STØVFOKK, SANDFOKK, eller SNØFOKK ved observasjonstiden.

DEKADE 4 Omfatter kodetallene for ww fra 40 til 49.

Denne DEKADE er forbeholdt TÅKE eller ISTÅKE ved observasjonstiden.

DEKADE 5 Omfatter kodetallene for ww fra 50 til 59.

Denne DEKADE er forbeholdt YR, eller YR SAMMEN MED REGN ved observasjonstiden.

DEKADE 6 Omfatter kodetallene for ww fra 60 til 69.

Denne DEKADE er forbeholdt REGN eller SLUDD SOM IKKE HAR BYGEKARAKTER ved observasjonstiden.

DEKADE 7 Omfatter kodetallene for ww fra 70 til 79.

Denne DEKADE er forbeholdt SNØ, og andre former for fast nedbør SOM IKKE HAR BYGEKARAKTER ved observasjonstiden.

DEKADE 8 Omfatter kodetallene for ww fra 80 til 90.

Denne DEKADE er forbeholdt nedbør MED BYGEKARAKTER MEN UTEN TORDEN I LØPET AV SISTE TIME. HVIS DET HAR VÆRT TORDEN SISTE TIME SAMMEN MED NEDBØR VED OBSERVASJONSTIDEN, SKAL KODETALL FRA DEKADE 9 VELGES.

DEKADE 9 Omfatter kodetallene for ww fra 91 til 99.

Denne DEKADE er forbeholdt TORDEN SAMMEN MED NEDBØR ELLER SANDFOKK ELLER STØV-/SANDSTORM i løpet av siste time.

GENERELLE MERKNADER

Det vil ofte være situasjoner der det er flere værtyper på en gang. Ved valg av kodetall er det da alltid værtypen med høyest verdi for ww som teller. Med et unntak for ww=17 som velges foran ww=20 – 49.

Værforhold som har inntruffet mer enn en time før observasjonstiden, skal ikke tas hensyn til i valg av kodetall for ww.

Nedbør som meldes som bygevær er nedbør under skyer med stor vertikal utstrekning: CL=3 og CL=9. Lette byger kan også komme fra CL=8.

Nedbør som meldes under DEKADE 5 til DEKADE 7 er nedbør som kommer fra skyer som nesten alltid har stor horisontal utstrekning, og fra nedbørskylag (nimbostratus), som har stor utstrekning både vertikalt og horisontalt. Nedbør som meldes med kodetall fra DEKADE 5, 6 eller 7 dannes mest i MELLOMHØYE skyer (CM-skyer), men yr eller lett snøfall kan komme fra LAVE skyer (CL-skyer) med stor horisontal utstrekning, f. eks CL = 5, CL = 6, eller CL = 7. Disse CL-skyene forekommer også ofte under det skylaget som gir nedbør.

DEKADE 0
INGEN NEDBØR, INGEN TÅKE OG IKKE SNØFOKK PÅ STASJONEN I LØPET AV SISTE TIME


Kodetall

                                                       Beskrivelse
ww=00

Himmelens utseende før observasjonstiden er ikke kjent.Sky-himmelens endring i løpet av siste time
 

 

INGEN NEDBØR, TÅKE, ISTÅKE og ikke SNØFOKK på stasjonen ved observa-sjonstiden eller i løpet

av siste time.

ww=01

Skyene er i oppløsning, mengden avtar, eller skyene er mindre utviklet enn for en time siden. ELLER: Full oppklarning siste time.

ww=02

Himmelens utseende holder seg uforandret. Det kan ha vært skyfritt hele siste time..

ww=03

Skyene danner seg, øker i mengde eller utvikler seg.

ww=04

Synsvidde nedsatt på grunn av industrirøyk (byrøyk), røyk fra skogbrann, gressbrann, eller andre branner, eller synsvidde er nedsatt av vulkansk aske.


ww=05

Ølrøyk (tørrdis, moe).

Røyk.

tørrdis,

støv,

sand,

SJØROKKww=06

Fint støv i lufta, vidt og jevnt fordelt og ikke virvlet opp av vinden.

ww=07

Støv eller sand virvlet opp av vinden, men ikke velutviklede virvler, og heller ikke støv- eller sandfokk innen synsvidde.

For stasjoner på eller ved sjøen: SJØROKK på stasjonen.

ww=08

Velutviklede støv- eller sandvirvler i løpet av siste time eller ved observasjonstiden, men ikke støv- eller sandfokk.

ww=09

Støv- eller sandfokk innen synsvidde i løpet av siste time (eller ved observasjonstiden).


DEKADE 1

INGEN NEDBØR, IKKE SANDSTORM, IKKE SNØFOKK PÅ STASJONEN I LØPET AV SISTE TIME

Kodetall

                                                            Beskrivelse
ww=10

TÅKEDIS (Synsvidde 1–10 km)ww=11

Flak av lav TÅKE eller ISTÅKE på stasjonen.

Tåka er ikke dypere enn ca. 2 m på land eller ca. 10 m på sjøen.

 

Ingen NEDBØR

eller

SANDSTORM

og heller ikke

SNØFOKK

på stasjonen

ved observa-

sjonstiden,

eller i løpet

av siste time.


NB! ww=17

skal

prioriteres

foran alle kodetall f.o.m.

ww=20 t.o.m. ww=49

ww=12

Mer eller mindre sammenhengende lav TÅKE eller ISTÅKE på stasjonen.

ww=13

LYN kan ses, men torden høres ikke.


ww=14

Fallstriper, dvs. nedbør innen synsvidde, som fordamper før den når bakken eller sjøen.


ww=15

Nedbør innen synsvidde, mer enn 5 km borte. Nedbøren når bakken eller sjøen.


ww=16

Nedbør innen synsvidde nærmere enn 5 km. Nedbøren når bakken eller sjøen.


ww=17

TORDEN observeres (siste 10-15 minutter), men det er ikke nedbør på stasjonen ved observasjonstiden.


ww=18

STERKE VINDBYGER.

På stasjonen eller innen

synsvidde i

løpet av siste time eller ved observa-sjonstiden.

ww=19

SKYPUMPE.

MERKNAD

Til ww=18: Sterke vindbyger defineres slik:

a) For stasjoner med vindmåler: Det må oppstå en plutselig økning av vindstyrken med minst 16 knop, vindhastigheten må øke til minst 22 knop med varighet på minst 1 minutt..

b) For stasjoner som bedømmer vinden skjønnsmessig etter Beauforts skala:

Plutselig økning av vinden med tre trinn på Beaufort-skalaen. Vindstyrken etter økningen må være minst 6 Beaufort (liten kuling), med varighet av minst 1 minutter.


DEKADE 2

VÆRFENOMENER SOM HAR FOREKOMMET I LØPET AV SISTE TIME, MEN IKKE VED OBSERVASJONSTIDEN

Kodetall          

                                                         Beskrivelse


 


ww=20

YR (som ikke fryser), eller KORNSNØ.


Jevn nedbør, ikke byge(r).
NEDBØR, TÅKE eller TORDEN- VÆR på stasjonen i løpet av siste time, men IKKE ved observasjons-tiden.

ww=21

REGN (som ikke fryser).

ww=22

SNØ.

ww=23

SLUDD eller ISKORN.

ww=24

YR eller REGN SOM FRYSER.

ww=25

REGNBYGE(R).


ww=26

SNØBYGE(R) eller SLUDDBYGE(R).


ww=27

HAGLBYGE(R) eller HAGL sammen med annen BYGENEDBØR .


ww=28

TÅKE eller ISTÅKE.


ww=29

TORDENVÆR med eller uten nedbør


 MERKNAD           

 ww=27. Med hagl menes det både ishagl, sprøhagl og alminnelig hagl.

DEKADE 3

STØVFOKK, SANDFOKK, ELLER SNØFOKK VED OBSERVASJONSTIDEN

Kodetall

                                                        Beskrivelse

ww=30

Har avtatt siste time.


Lett eller middels.STØV eller SAND- FOKK.


ww=31

Ingen vesentlig endring i siste time.


ww=32

Har begynt eller økt i siste time.


ww=33

Har avtatt siste time.Tett.


ww=34

Ingen vesentlig endring i siste time.


ww=35

Har begynt eller økt siste time.


ww=36

Lett eller middels.

Stort sett

Under


ww=37

Tett.

lavt.

øyehøyde

SNØ-

ww=38

Lett eller middels.

Stort sett

Over

FOKK.

ww=39

Tett.

høyt.

øyehøyde


MERKNAD

Dersom det er mulig å observere at det faller snø samtidig med snøfokk, velges kodetall fra DEKADE 7 eller 8.

DEKADE 4

TÅKE SOM HAR OVERSIDE HØYERE ENN 2 M PÅ LAND OG 10 M OVER SJØ VED OBSERVASJONSTIDEN.

Kodetall

                                                             Beskrivelse
ww=40

TÅKE innen synsvidde, men ikke på stasjonen i løpet av siste time.


 

 

 

 

TÅKE

eller

ISTÅKE.
ww=41

TÅKEFLAK.


ww=42

TÅKE med skimt av blå himmel eller skyer.

Er blitt lettere i løpet av siste time.

ww=43

TÅKE uten skimt av blå himmel eller skyer.

ww=44

TÅKE med skimt av blå himmel eller skyer.

Ingen vesentlig endring i løpet av siste time.

ww=45

TÅKE uten skimt av blå himmel eller skyer.

ww=46

TÅKE med skimt av blå himmel eller skyer.

Har begynt eller blitt tettere i løpet av siste time.

ww=47

TÅKE uten skimt av blå himmel eller skyer.

ww=48

TÅKE med skimt av blå himmel eller skyer.


Tåka danner tåkerim.


      TÅKE.


ww=49

TÅKE uten skimt av blå himmel eller skyer.

MERKNAD

For alle kodetallene ww=42 til 49, skal synsvidde være mindre enn 1000 meter. For kodetallene ww=40 og 41, kan sikten meldes 1 km eller mer, men tåke på avstand/tåkeflak må bare meldes dersom sikten inne i tåka antas å være mindre enn 1000 meter.


DEKADE 5

YR ELLER YR SAMMEN MED REGN PÅ STASJONEN VED OBSERVASJONSTIDEN.

Kodetall

                                                            Beskrivelseww=50

Lett YR. Perioder med opphold.

Nedbøren

ww=51

Lett YR, vedvarende.

fryser ikke

ww=52

Middels YR. Perioder med opphold.

bakken eller

ww=53

Middels YR, vedvarende.

på faste

ww=54

Tett YR. Perioder med opphold.

gjenstander.

ww=55

Tett YR, vedvarende.


ww=56

Lett YR.

Nedbøren fryser på

ww=57

Middels eller tett YR.

bakken eller på faste gjenstander.

ww=58

Lett YR sammen med REGN (mest yr).

Nedbøren fryser ikke.

ww=59

Middels eller tett YR sammen med REGN (mest regn).

MERKNAD

Yr består av dråper som er så små at de er vanskelig å se enkeltvis, og man kan kjenne nedbøren mot ansiktet uten å se dråpene. Dråpestørrelsen er mindre enn 0,25 mm. Fallhastigheten er mindre enn 2 m/s.

 

 

DEKADE 6

REGN eller SLUDD. IKKE BYGENEDBØR!

Kodetall

                                                      Beskrivelseww=60

Lett REGN. Perioder med opphold

(men ikke bygekarakter).


 

 

 

Nedbøren

(ikke byger)

fryser ikke

bakken eller

på faste

gjenstander.


ww=61

Lett REGN, vedvarende.

ww=62

Middels REGN. Perioder med opphold (men ikke bygekarakter).

ww=63

Middels REGN, vedvarende.

ww=64

Sterkt REGN .Perioder med opphold

(men ikke bygekarakter).

ww=65

Sterkt REGN, vedvarende.

ww=66

Lett REGN.

Nedbøren fryser på

ww=67

Middels eller sterkt REGN.

bakken eller på faste gjenstander.

ww=68

Lett SLUDD (snøblandet regn eller yr).


Ikke byger

ww=69

Middels eller sterkt SLUDD (snøblandet regn eller yr, mest snø).DEKADE 7

SNØ OG ANNEN NEDBØR I FAST FORM, MEN IKKE BYGENEDBØR!

Kodetall

                                                        Beskrivelse
ww=70

Lett SNØFALL, perioder med opphold.ww=71

Lett SNØFALL, vedvarende.ww=72

Middels SNØFALL, perioder med opphold.ww=73

Middels SNØFALL, vedvarende.


Nedbør i

ww=74

Tett SNØFALL, perioder med opphold.


fast form

ww=75

Tett SNØFALL, vedvarende.


(ikke

ww=76

ISNÅLER.


byger).

ww=77

KORNSNØ.

Med eller


ww=78

Enkelte SNØSTJERNER.

uten tåke.


ww=79

ISKORN.MERKNAD

ISNÅLER (ww=76) forekommer også når det er skyfritt (N=0) ved lave temperaturer.


DEKADE 8

BYGENEDBØR UTEN TORDEN!

Kodetall

                                                             Beskrivelse
ww=80

Lette.ww=81

Middels eller sterke.

REGN-


ww=82

Voldsomme (synsvidde 1 km eller mindre).

BYGER.


ww=83

Lette.

SLUDD-


ww=84

Middels eller sterke.

BYGER.


ww=85

Lette.

SNØ-


ww=86

Middels eller sterke.

BYGER.

Nedbør i

ww=87

Lette.

Byger av småhagl

eller sprøhagl med

bygeform.

ww=88

Middels eller sterke.

eller uten regn-,

sludd-, eller snøbyger.


ww=89

Lette.

Byger av ishagl

med eller uten

regn-, sludd-,


ww=90

Middels eller sterke.

eller snøbyger.

IKKE TORDEN!


 

DEKADE 9

TORDENVÆR

Kodetall

                                                        Beskrivelse
ww=91

Lett REGN. 

TORDEN i løpet av siste time, men ikke de siste 10-15 minutter.

ww=92

Middels eller sterkt REGN.


ww=93

Lett SNØFALL, SLUDD eller HAGL

(alle typer).

Nedbør ved

observasjonstiden.

ww=94

Middels eller sterkt SNØFALL, SLUDD eller HAGL (alle typer).


ww=95

Lett eller middels TORDENVÆR med

REGN, SLUDD eller SNØFALL, men ikke HAGL.ww=96

Lett eller middels TORDENVÆR sammen med hagl (alle typer).TORDENVÆR VED OBSER-

ww=97

Kraftig TORDENVÆR med REGN, SLUDD eller SNØFALL, men ikke HAGL.

Nedbør ved

observasjonstiden.

VASJONS-TIDEN,

DVS. SISTE

ww=98

TORDENVÆR sammen med STØV- eller SANDFOKK eller STØV-/SANDSTORM.


10-15 MINUTTER

ww=99

Kraftig TORDENVÆR med HAGL (uansett type hagl).MERKNAD

NB! Torden som er observert i løpet av de siste 10-15 minutter regnes som torden ved observasjonstiden.