a

Gruppen 5appp skal alltid være med dersom stasjonen har barograf som virker.
Stasjoner som har barograf men ikke barometer, skal lese a og ppp ut fra registreringen.

5         Tallet viser at lufttrykktendens følger.

a         Beskriver karakteristikk av lufttrykkstendens siste 3 timer.

ppp     Endring i lufttrykket siste 3 timer.

a = barografkurvens forløp i løpet av de siste 3 timene – før observasjonstiden.

Barometerstandens

gang de siste 3 timene


Barografkurvens forløp

Kodetall


Barometerstanden er nå den samme eller høyere enn for 3 timer siden

          Først stigende, så fallende


0

Barometerstanden er nå høyere enn for 3 timer siden

.     Først stigende, så vannrett. Eller først stigende, så
                                                                                         langsommere stigende


1

Stigende, jevnt eller ujevnt.

2

Fallende eller vannrett, så stigende.                                           Eller stigende, så hurtig stigende.

3

Barometerstanden

Er nå den samme for 3 timer siden

          Vannrett.

4

Barometerstanden er nå den samme eller lavere enn for 3 timer siden.

      Først fallende, så stigende

5

Barometerstanden er nå lavere enn for 3 timer siden

Først fallende, såvannrett. Ellerførstfallende                                       så  langsomt fallende

6

                      Fallende, jevnt eller ujevnt

7

                    Først fallende, så vannrett.
                                                      Ellers først vannrett, så fallende.
                                                      Eller fallende, så hurtig fallende


8


Barografkurvens bevegelser i løpet av de siste 3 timene sammenlignes med figurene i tabellen, som vist ovenfor. Ved valg av kodetall skal en ikke ta hensyn til ujevnheter i barografkurven på grunn av at instrumentet eventuelt er dårlig. Dette kan slå ut som en”trappeformet”-kurve og kan skyldes friksjon mellom penn og papir. Det er også avgjørende om barografen står utsatt for forstyrrelser i form av rystelser. Dette vil gi utslag som små merker (tapper) i kurven.


Ved bestemmelse av lufttrykktendensens størrelse og karakteristikk regnes alltid bare de siste 3 timene, og endringen i lufttrykket regnes ut fra trykket i stasjonsnivå.

Kodetallene 0-4 angir at lufttrykket er det samme eller høyere enn for 3 timer siden.
Kodetallene 5-8 angir at lufttrykket er det samme eller lavere enn for 3 timer siden.

En må være oppmerksom på forskjellen mellom a = 3 og a = 5. Begge angir tydelig knekk i kurven, men for a = 3 skal lufttrykket ved observasjonstiden være høyere enn for 3 timer siden og for a = 5 kan trykket være det samme eller lavere. Tilsvarende gjelder for a = 8 og a = 0. Begge har en tydelig knekk, men for a = 0 skal trykket være det samme eller høyere enn for 3 timer siden, mens for a = 8 skal det være lavere. a = 4 skal bare benyttes når kurven viser stort sett en vannrett gang.

Ved små lufttrykksendringer (= < 0.2 hPa) kan det oppstå forskjeller mellom det beregnede lufttrykk og barografens bevegelser. Man skal da bruke det beregnede lufttrykket og sette

a = 2 for stigende kurve og a = 7 for fallende kurve.


ppp


ppp = barometertendensens. Endringen av lufttrykket i stasjonsnivå.

Gruppen 5appp skal alltid være med dersom stasjonen har barograf som virker.
Stasjoner som har barograf men ikke barometer, skal lese a og ppp ut fra registreringen.


5         Tallet viser at lufttrykktendens følger.

a         Beskriver lufttrykksendring siste 3 timer.

ppp     Endring i lufttrykket siste 3 timer.

Barometertendensen angir forandringen i lufttrykket i stasjonsnivå i løpet av de siste 3 timene før observasjonen.
Tallet som settes inn i ppp er forskjellen mellom lufttrykket ved observasjonstiden og 3 timer tidligere.
Enheten er tidels hektopascal (hPa). Endring på f.eks. 3,6 hPa blir kodet som ppp=036.


Hvis stasjonen har barograf er det to måter å beregne barometertendensens størrelse:

  1. Ta ut trykkforskjellen fra barografen for de siste 3 timene.
    Stasjoner som observerer sjeldnere enn hver 3. time benytte denne metoden.
  1. Beregn forskjellene mellom lufttrykket i observasjonstiden og for 3 timer siden.
    Differansen vi da være tendensens størrelse.
Stasjoner uten barograf observerer ikke appp.

Når barometertendensen skal beregnes, går man ut fra redusert lufttrykk til stasjonens nivå, ikke redusert lufttrykk til havets nivå.

Koden for a viser om trykket har steget eller falt, eller er det samme som for tre timer siden. I tillegg beskriver a også barografkurvens utseende.

a og ppp regnes ALLTID FOR SISTE 3 TIMER.